عنوان

عرضه ریزمغذی ها و افزودنی های دان طیور

توضیحات

عرضه اسیدفایر - مولتی آنزیم - فیتاز - توکسین بایندر - ضدجرب - محرک رشد و .. دان طیور

تلفن تماس

09122525779

ایمیل

khodaim@yahoo.com